گناهم را نمی دانم...!

تبلیغاتــــ advertising

آخرین مطالب سایت گناهم را نمی دانم...!


سپاهان درب
صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۵ مرداد
صادرات ال پی جی ایران به بالاترین حد رسید
مشهدی هابردندوطلسم43بازی خانگی سپیدرودراشکستند��یه دختـــــــــــــــــــــــر...�� 

¤هرچقدم ادعای محکم بودن کنه… 
¤هرچقد سرش داد بزنیو هیچی نگه… 
¤هرچقد جواب بعضی حرفارو با سکوت بده… 
¤هرچقد از کارای بقیه ناراحت شه ابرازنکنه… 
¤هرچقد بگه من محکمم...من میتونم… 
¤هرچقد بخواد تنهایی همه کار کنه… 
¤هرچقد قهر کنه عصبی شه بره تو اتاق بدون هیچ دلیلی… 

��♡امـــــــــــــا بازم دختـــــــــــــره♡�� 


《اوج خالی کردن خودش نشستن یه گوشه و گریه کردنه》 

《دختر زیـــــــــــــباترین مخلـــــــــــــوق خداااا 》 
《دختر مادر دنیاست ♡ عزیز دل بابااشـــــــــه 》 

دختـــــــــــــر با یه اشاره ناراحت... 
با یه نگـــــــــــــاه بد بغض.... 
با یه اخــــــــــــم خورد میشه... 
سعی نکن دله کوچیکشو بشکونی... 
❤��-همیـــــــــــــن- ❤��...


اگه دخترا میدونستن صدا کردن اسم پسر چقد ذوق زدش میکنه،روز و شب اسمشو صدا میکردن...

اگه پسرا میدونستن بوسیدن پیشونی دختر چقد واسش لذت بخشه،هیچ جای دیگه ای شو نمیبوسیدن....

اگه دخترا میدونستن زل زدن تو چشمای پسر آهسته درگوشش گفتن،دوست دارم...چقد به پسر آرامش میده،هر بار که همو میدیدن این کارو میکردن...

اگه پسرا میدونستن دختر دیوونه وار عاشق ته ریش پسره،هیچ وقت شیش تیغ نمیکردن....

اگه دخترا میدونستن اون صدای گرفتشون دم صبح،همه ی دنیای یه پسره،هر روز صبح بهش زنگ میزدن...

اگه پسرا میدونستن وقتی دختر عشقش سرشو میکنه تو موهاش و با یه نفس عمیق میگه وااااای بوی عشقمو میده...دختره دیوونش میشه،هربار این کارو میکردن...

اگر دخترا میدونستن که به اغوش گرفتن یه پسر چه ارامش خاصی بهش میده همیشه و هرزمان اونو پسر رو به اغوش میگرفتن که دنیا رو بهشون بده. 
اگه پسرا میدونستن پاستیل خریدن واسه دختر،از خریدن کادو واسشون بهتره،هردفه واسش پاستیل میخریدن!


خرید بک لینک

خرید بک لینکخرید بک لینک

√°غََََََََََمگینََََََََََم

ْ
√°مِِِِِِِِِِثْْْْْلِ شاگِِِِِرْد

ِ قََََََََََنّادیْ کِِِِِه کِِِِِیْک

ِ عَََروسیْ عِِِِِشْْْْْقِِِِِشو

تَََََزْیْیْن
ْ
میکََََََََََرْدْ...


√°مِِِِِثْْْْْلِ پِِِِِسََََریْ کِِِِِه

ْ عِِِِِشْْْْْقِِِِِشْْْْْو تو

خْْْْْیابْْْْْونْ با یِِِِِه نَََََفَََََر

ْ دیْْْْْگِِِِِهِ دیْْْْْدْ اِسْ داد

ْ کُُُُُُجْْْْْایْْْْْیْ جَََََوابْ اومَََََد

ْ تو قَََََلْْْْْبِِِِِت...ْ
ْ


√°مِِِِِثْْْْْلِ زَنیْ کِِِِِه بَََََعْْْْْدْ اَز

ْ نُُُُُُهْ مْْْْْْاهْ اِنْْْْْتِِِِِظْْْْْار

ْ میْْْْْشْْْْْنَََََوِهْ بَََََچَََََّش

ْ مُُُُُرْدهِ بِِِِِهْ دُنْْْْْْیا اومَََََده...ْ 


√°مِِِِِثْْْْْلِ عَََََروسْْْْْی

ْ کِِِِِه دامْْْْْادِشْ تو راه

ِ آرایِِِِِشْْْْْگاهْ تَََََصْْْْْادُف

ْ کَََََرْد و رَفْْْْْتْ...


√°مِِِِِثْْْْْلِ مْْْْْادَریْ کِِِِِه

ْ تَََََکْ پِِِِِِسَََََرِشْ هْْْْْیْْْْْچ

ْ وَقْْْْْت اَزْ سَََََرْبْْْْْازْیْ بَََََر

ْ نَََََگَََََشْْْْْت...


√°مِِِِِثْْْْْلِ زَنْْْْْیْ کِِِِِِه

مْْْْْیفَََََهْْْْْمِِِِِه هْْْْْْیْْْْْچ

ْ وَقْْْْْْتْ مْْْْْادَرْ نِِِِِمْْْْیْْْْْشه...


√°مِِِِِثْْْْْلِ بََََََچِِِِِّه ای

ْ کِِِِِه تو خیابْْْْْون شُُُُُلْْْْْوغ

ْ گُُُُُمْ مْْْْْیْْْْْشِِِِِه...


√°مِِِِِثْْْْْلِ پِِِِِدَریْ کِِِِِهْ پْْْْْول

ْ نََََدارهِ واسِِِِِه تَََََک

ْ دُخْْْْْتَََََرِشْ عَََََروسَََََک

ْ بِِِِِخَََََرهْ...


√°مِِِِِثْْْْْلِ کَََََسْْْْْی کِِِِِه تو

رابِِِِِطِِِِِه هَََََمْْْْْه

چیْْْْْزِشْْْْْو اَزْ دَسْْْْْتْ دادْ و

طَََََرَفِِِِِشْ فَََََقَََََط دَسْْْْْتْ داد...ْ


√°مِِِِِثْْْْْلِ پْْْْْیْْْْْرِزَنْْْْْیْ کِِِِِه

ْ اَزْ بَََََچَََََشْ خْْْْْْانِِِِِه

سْْْْْالْْْْْمَََََنْْْْْدانْْْْْو

هِِِِِدیْْْْْه گِِِِِرِفْْْْْتْ...


√°مِِِِِثْْْْْلِ پِِِِِِسَََََریْ کِِِِِه

ْ اَرْزِشِِِِِش کَََََمْْْْْتَََََرْ اَز

ْ کْْْْْارْتِ شْْْْْارْژْ بْْْْْودْ واسِِِِِه

عِِِِِشْْْْْْقِِِِِشْ...


√°غََََََََََمْْْْْگینََََمْ°√


√°هَََََمْْْْْانَََََنْْْْْدِ دَلْْْْْقَََََکی

ْ کِِِِِه رویِ صَََََحْْْْْنَِِِِِه

چِِِِِشْْْْْمِِِِِشْ بِِِِِه

عِِِِِشْْْْْقِِِِِشْ اُفْْْْْتْْْْْادْ کِِِِِه

با مَََََعشْْْْْوقَََََشْ بِِِِِه او

میْْْْْخَنْْْْْدیْْْْْدَنْْْد...ْ

مِثْل پِسری کِه ْ عِشْقِشْ بِه اون مِیْگهْ دًادٍاشً

√°غََََََََََمْْْْْْْْْْگیْْْْْْْْْْنََََََََََمْ°√َ
مِْثْلِ حاْلِ اَلْآنْ خــُـُـُودَمْ...اینم ی دستگاه واسه ادمای خوابالو خخخخخخخخخ

خرید بک لینک

همیشه به بلندی شب یلدا می خندیدم
بلند ، طولانی ، ماندگار
فقط برای یک دقیقه…
چقدر خندیدم برای این یک دقیقه…
اما آن روز که بار سفر بسته بودی وگفتم یک دقیقه بیشتر بمان
و تو گفتی وقت تنگ است ، کوله بار باید بست ، باید رفت…
آن روز فهمیدم این یک دقیقه های غریبانه چه غوغایی میکنند .
یک دقیقه با تو بودن ،
چقدر بلند ، طولانی و ماندگار است…
چقدر گریستم برای این یک دقیقه …
.
.
.
لبخندت برقرار ، محفلت گرم ، شادی ات همیشگی
یلدایت مبارک
.
.
.
دو قدم مانده به رقصیدن برف
یک نفس مانده به سرما و به یخ
چشم در چشم زمستانی دگر
تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان
یک سبد عاطفه دارم همه تقدیم شما
یلدات مبارک
.
.
.
چه سخاوتمند است پاییز
که شکوه بلندترین شبش را
عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد
زمستانتان سفید و سلامت . . .
یلدا مبارک
.
.
.
دوباره داغ دل مـــرا تــازه میـکند!
شب یــــــــــلدایی ک نیستی…
می بینی،یـــک دقیقه چه بــر ســر مردم آورده،
مــن چــه مـیـکـشم از هــزاران هــزار دقـیـقـه نبودن!
بـی تـفـاوتـی نیـسـت،
حسـی بــه هـیـچ شـب یــلْـدایی نـدارم دیــگـر…
.
.
.
شبم می تابه یلدایی
دوباره حسه زیبایی
می خونم ماه شبها رو
می گیرم عشق لیلارو
بازم مجنون می شم با تو
ستاره دیده چشماتو
شب یلدای من هر روز
میگه از عشق تو با سوز
.
.
.
شب یلدا کنار یار بودی
به او دلبسته و بیمار بودی
شپش هایش گرفتی از سر شب
توی نادان مگر بیکار بودی ؟
.

صفحات سایت
i> http://pnuna.avaxblog.com/
  • http://wp-theme.avaxblog.com/
  • http://niushaschool.avaxblog.com/
  • http://miiniikatahamii.avaxblog.com/
  • http://sheydaw-amirhoseiwn.avaxblog.com/
  • http://akhbar-irani.avaxblog.com/
  • http://tanzimekhanevadeh.avaxblog.com/