گناهم را نمی دانم...!

تبلیغاتــــ advertising

آخرین مطالب سایت گناهم را نمی دانم...!


سپاهان درب
صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۵ مرداد
صادرات ال پی جی ایران به بالاترین حد رسید
مشهدی هابردندوطلسم43بازی خانگی سپیدرودراشکستند

۳۳ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده استخرید بک لینکخرید بک لینک

√°غََََََََََمگینََََََََََم

ْ
√°مِِِِِِِِِِثْْْْْلِ شاگِِِِِرْد

ِ قََََََََََنّادیْ کِِِِِه کِِِِِیْک

ِ عَََروسیْ عِِِِِشْْْْْقِِِِِشو

تَََََزْیْیْن
ْ
میکََََََََََرْدْ...


√°مِِِِِثْْْْْلِ پِِِِِسََََریْ کِِِِِه

ْ عِِِِِشْْْْْقِِِِِشْْْْْو تو

خْْْْْیابْْْْْونْ با یِِِِِه نَََََفَََََر

ْ دیْْْْْگِِِِِهِ دیْْْْْدْ اِسْ داد

ْ کُُُُُُجْْْْْایْْْْْیْ جَََََوابْ اومَََََد

ْ تو قَََََلْْْْْبِِِِِت...ْ
ْ


√°مِِِِِثْْْْْلِ زَنیْ کِِِِِه بَََََعْْْْْدْ اَز

ْ نُُُُُُهْ مْْْْْْاهْ اِنْْْْْتِِِِِظْْْْْار

ْ میْْْْْشْْْْْنَََََوِهْ بَََََچَََََّش

ْ مُُُُُرْدهِ بِِِِِهْ دُنْْْْْْیا اومَََََده...ْ 


√°مِِِِِثْْْْْلِ عَََََروسْْْْْی

ْ کِِِِِه دامْْْْْادِشْ تو راه

ِ آرایِِِِِشْْْْْگاهْ تَََََصْْْْْادُف

ْ کَََََرْد و رَفْْْْْتْ...


√°مِِِِِثْْْْْلِ مْْْْْادَریْ کِِِِِه

ْ تَََََکْ پِِِِِِسَََََرِشْ هْْْْْیْْْْْچ

ْ وَقْْْْْت اَزْ سَََََرْبْْْْْازْیْ بَََََر

ْ نَََََگَََََشْْْْْت...


√°مِِِِِثْْْْْلِ زَنْْْْْیْ کِِِِِِه

مْْْْْیفَََََهْْْْْمِِِِِه هْْْْْْیْْْْْچ

ْ وَقْْْْْْتْ مْْْْْادَرْ نِِِِِمْْْْیْْْْْشه...


√°مِِِِِثْْْْْلِ بََََََچِِِِِّه ای

ْ کِِِِِه تو خیابْْْْْون شُُُُُلْْْْْوغ

ْ گُُُُُمْ مْْْْْیْْْْْشِِِِِه...


√°مِِِِِثْْْْْلِ پِِِِِدَریْ کِِِِِهْ پْْْْْول

ْ نََََدارهِ واسِِِِِه تَََََک

ْ دُخْْْْْتَََََرِشْ عَََََروسَََََک

ْ بِِِِِخَََََرهْ...


√°مِِِِِثْْْْْلِ کَََََسْْْْْی کِِِِِه تو

رابِِِِِطِِِِِه هَََََمْْْْْه

چیْْْْْزِشْْْْْو اَزْ دَسْْْْْتْ دادْ و

طَََََرَفِِِِِشْ فَََََقَََََط دَسْْْْْتْ داد...ْ


√°مِِِِِثْْْْْلِ پْْْْْیْْْْْرِزَنْْْْْیْ کِِِِِه

ْ اَزْ بَََََچَََََشْ خْْْْْْانِِِِِه

سْْْْْالْْْْْمَََََنْْْْْدانْْْْْو

هِِِِِدیْْْْْه گِِِِِرِفْْْْْتْ...


√°مِِِِِثْْْْْلِ پِِِِِِسَََََریْ کِِِِِه

ْ اَرْزِشِِِِِش کَََََمْْْْْتَََََرْ اَز

ْ کْْْْْارْتِ شْْْْْارْژْ بْْْْْودْ واسِِِِِه

عِِِِِشْْْْْْقِِِِِشْ...


√°غََََََََََمْْْْْگینََََمْ°√


√°هَََََمْْْْْانَََََنْْْْْدِ دَلْْْْْقَََََکی

ْ کِِِِِه رویِ صَََََحْْْْْنَِِِِِه

چِِِِِشْْْْْمِِِِِشْ بِِِِِه

عِِِِِشْْْْْقِِِِِشْ اُفْْْْْتْْْْْادْ کِِِِِه

با مَََََعشْْْْْوقَََََشْ بِِِِِه او

میْْْْْخَنْْْْْدیْْْْْدَنْْْد...ْ

مِثْل پِسری کِه ْ عِشْقِشْ بِه اون مِیْگهْ دًادٍاشً

√°غََََََََََمْْْْْْْْْْگیْْْْْْْْْْنََََََََََمْ°√َ
مِْثْلِ حاْلِ اَلْآنْ خــُـُـُودَمْ...اینم ی دستگاه واسه ادمای خوابالو خخخخخخخخخ

خرید بک لینک

همیشه به بلندی شب یلدا می خندیدم
بلند ، طولانی ، ماندگار
فقط برای یک دقیقه…
چقدر خندیدم برای این یک دقیقه…
اما آن روز که بار سفر بسته بودی وگفتم یک دقیقه بیشتر بمان
و تو گفتی وقت تنگ است ، کوله بار باید بست ، باید رفت…
آن روز فهمیدم این یک دقیقه های غریبانه چه غوغایی میکنند .
یک دقیقه با تو بودن ،
چقدر بلند ، طولانی و ماندگار است…
چقدر گریستم برای این یک دقیقه …
.
.
.
لبخندت برقرار ، محفلت گرم ، شادی ات همیشگی
یلدایت مبارک
.
.
.
دو قدم مانده به رقصیدن برف
یک نفس مانده به سرما و به یخ
چشم در چشم زمستانی دگر
تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان
یک سبد عاطفه دارم همه تقدیم شما
یلدات مبارک
.
.
.
چه سخاوتمند است پاییز
که شکوه بلندترین شبش را
عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد
زمستانتان سفید و سلامت . . .
یلدا مبارک
.
.
.
دوباره داغ دل مـــرا تــازه میـکند!
شب یــــــــــلدایی ک نیستی…
می بینی،یـــک دقیقه چه بــر ســر مردم آورده،
مــن چــه مـیـکـشم از هــزاران هــزار دقـیـقـه نبودن!
بـی تـفـاوتـی نیـسـت،
حسـی بــه هـیـچ شـب یــلْـدایی نـدارم دیــگـر…
.
.
.
شبم می تابه یلدایی
دوباره حسه زیبایی
می خونم ماه شبها رو
می گیرم عشق لیلارو
بازم مجنون می شم با تو
ستاره دیده چشماتو
شب یلدای من هر روز
میگه از عشق تو با سوز
.
.
.
شب یلدا کنار یار بودی
به او دلبسته و بیمار بودی
شپش هایش گرفتی از سر شب
توی نادان مگر بیکار بودی ؟
.

بودا به دهی سفر کرد ...
زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد.
بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه‌ی زن شد.
کدخدای دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت : این زن، هرزه است به خانه‌ی او نروید !
بودا به کدخدا گفت : یکی از دستانت را به من بده !!!
کدخدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت.
آنگاه بودا گفت : حالا کف بزن !!!
کدخدا بیشتر تعجب کرد و گفت: هیچ کس نمی‌تواند با یک دست کف بزند ؟!!
بودا لبخندی زد و پاسخ داد : هیچ زنی نیز نمی تواند به تنهایی بد و هرزه باشد، مگر این که مردان دهکده نیز هرزه باشند.
بنابراین مردان و پول‌هایشان است که از این زن، زنی هرزه ساخته‌اند

%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9

رسانده ام به حضور تو قلب عاشق را
دل رها شده از محنت خلایق را
دلی که پر زده تا آستان احسانت
که غرق نور اجابت کنی دقایق را
مرید صبح نگاه تو می برد از یاد
مگر ترنم «قال الامامُ صادق» را؟
ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) تبریک و تهنیت باد.سلامتی‌ڪسی‌ڪه...

الڪی‌میگفت‌دوسـت‌دارم...

الڪی‌میگفت عاشقتم...

الڪی‌فـدام‌میشـد...

الڪی‌بـوسم‌میڪرد...

الڪی‌بغلم میڪرد...

الڪی‌هواموداشت...

الڪی‌روم‌تعصــــب‌داشت...

الڪی‌میگفت‌فقط‌تورو دارم‌باکسی‌نیستم...

الڪــــــــــی میگفت...!!

میفهمــ ی...الڪی


صفحات سایت
i> http://pnuna.avaxblog.com/
  • http://wp-theme.avaxblog.com/
  • http://niushaschool.avaxblog.com/
  • http://miiniikatahamii.avaxblog.com/
  • http://sheydaw-amirhoseiwn.avaxblog.com/
  • http://akhbar-irani.avaxblog.com/
  • http://tanzimekhanevadeh.avaxblog.com/